Untitled Document
ประวัติโรงเรียน

                          

           โรงเรียนวัดตะลุ่ม"ศรีประสิทธิ์วิทยาคาร" ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามล้ม  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ ๒๔๘๒  โดยประชาชนร่วมกับทางราชการ จัดตั้งขึ้น มีนักเรียนทั้งสิ้น ๗๐ คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญ (เดิม) ของวัดตะลุ่มเป็นที่ทำการเรียนการสอน มีนายวิเชียร คล้่ายสังข์ เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาพ.ศ. ๒๔๘๕  นายชาญศิลป์  กังสดาล เป็นครูใหญ่ ได้สร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นแบบ ๒ ชั้น มี ๖ ห้องเรียน เปิดทำการเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔                                                                                                                                                                                    พ.ศ. ๒๕๐๒ ย้ายมาทำการสอนที่ศาลาการเปรียญวัดตะลุ่ม                                                                                                                                        พ.ศ. ๒๕๐๔ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ มาให้สร้างอาคารเรียน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท